Modele jednorównaniowe

MODELE ekonometryczne mogą być budowane dla diffĂŠrents celów. Celami oczyska mogą być szczególnie: Analiza STRUKTURALNA (powiązań strukturalnych), pronozowanie, analizy symulacyjne oraz optymalne Sterowanie. Analityczny CEL (poznawczy) służy identyfikacji Związków występuj między rozpatrywanymi zjawiskami w przeszłości. Ma sur Zatem Historyczny Charakter. Pozostałe Trzy cele są zorientowane ku przyszłości Dodać przy tym należy, że budowa modelu ekonometrycznego Może mieć na względzie jeden, DWA lub więcej celów, które Ponadto mogą być ze sobą ściśle powiązane. Przykładowo, Struktura zdeterminowana przez powiązania między uwzględnionymi w modelu ekonometrycznym zmiennymi jest zazwyczaj wykorzystywana w procesie pronozowania. Skonstruowane pronozy mogą być z kolei uwzględniane Zarówno w analizie symulacyjnej, Jak też w optymalnym sterowaniu. Jednorównaniowe MODELE ekonometryczne są wykorzystywane faire opisu i pronozowania pojedynczych zjawisk gospodarczych (popytu, Produkcji, inwestycji, zatrudnienia itp.). Natomiast w analizie symulacyjnej i optymalnym sterowaniu szerokie zastosowanie znajdują MODELE wielorównaniowe, opisujące Systemy gospodarcze typu Gospodarka Narodowa, jej poszczególne sektory, Czy Rynek, na którym enregistreur Firma itp. Ekonometria jest często Mylona ze statystyką. Wiele Metod statystycznych ekonometrycy uważają za metody ekonometryczne i czasem stode ą ne nich własne nazewnictwo. MODELE ekonometryczne są modelami matematyczno-statystycznymi zastosowanymi w Ekonomii.

W klasyfikacji nauki Polskiej kbn nie istniał dział “Statystyka” w Sensi e Metod statystycznych możliwych ne użycia w diffĂŠrents naukach, metody statystyczne Można było rozwijać tylko w ramach ekonometrii. Rozgraniczyć należy również ekonometrię OD Ekonomii matematycznej (Analiza Ekonomiczna wykorzystująca matematykę). Modèle ekonometryczny za POMOCA równania (układu równań) pomaga wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w badanym obszarze. Opisuje powiązania między danymi wielkościami ekonomicznymi. Jest à formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości Ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego aucune nie tylko dobrej Znajomości teorii Ekonomii oraz wiedzy matematyczno-Ekonomicznej, lecz również Znajomości Praktyki Ekonomicznej. Modèle ekonometryczny Powinien posiadać nie tylko wartość poznawczą z points widzenia teorii Ekonomii, ALE również wartość praktyczną, CZYLI aby mógł SLUZYC jako Narzędzie wnioskowania w przyszłości. Modèle wielorównaniowy jest modelem zawierającym co najmniej DWA równania, przy Czym co najmniej jedno równanie Musi być stochastyczne, CZYLI Musi zawierać składnik losowy. W szerszym pojęciu modèle ekonometryczny obejmuje nie tylko te MODELE, które zawierają matematyczny BPR istniejących prawidłowości Ekonomicznych, ALE również i te, które obok opisu przygniatającej pozwalają na wybór rozwiązań optymalnych. W takich modelach, obok zależności funkcyjnych wyznaczają Obszar użytkowania decyzji, występuje Funkcja kryterium, ZWANA również funkcją celu, qui wybór wariantu optymalnego wyraz użytkowania.

Natomiast w węższym Sensi e modèle ekonometryczny odnosi się jedynie do modeli opisujących prawidłowości istniejące w gospodarce, un modelami Więc, którymi zajmuje się klasyczna Teoria Ekonomii. Modelem ekonometrycznym w klasycznym pojęciu nie jest Zatem modèle, qui obok opisu przygniatającej Pozwala na wybór optymalnej decyzji. Modèle jest identyfikowalny, Jeśli na podstawie parametrów postaci zredukowanej Można wyznaczyć wszystkie PARAMETRES postaci strukturalnej.

Featured


brought to you by